Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Χορήγηση - ανανέωση - ακύρωση κωδικών αριθμών αργυροχρυσοχόων

Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, που έχει εργαστήριο ή έδρα, αντίστοιχα, στον Νομό Λάρισας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Επιμελητήριο Λάρισας, προκειμένου να έχει Κωδικό Αριθμό Ταυτότητας Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα Κοσμημάτων, όπως ορίζει η Αγορανομική Διάταξη 14/1989.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Κωδικού Αριθμού και Έγκρισης Χρησιμοποίησης Κτυπητής Σφραγίδας Σήμανσης Πολυτίμων Μετάλλων και Κοσμημάτων σε Κατασκευαστές.

Απαιτούμενα Αποδεικτικά Στοιχεία
1. ΑΙΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.(Φωτοτυπία) 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για το φυσικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει εάν κατά το παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει άλλο και ποιόν κωδικό αριθμό.
4. Τιμολόγια αγοράς μηχανημάτων από τα οποία θα αποδεικνύεται η κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησης.
5. Αφού προσκομισθούν τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία και μετά τον έλεγχό τους, χορηγείται με απόφαση του Επιμελητηρίου ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ για την κατασκευή της Μεταλλικής Σφραγίδας.
Στη συνέχεια και αφού κατασκευασθεί η μεταλλική σφραγίδα και πριν από τη χρησιμοποίησή της, οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο μεταλλικά αποτυπώματα για να πάρουν έγγραφη έγκριση χρησιμοποίησης της εν λόγω σφραγίδας. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ)
Επισήμανση: Οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν:
1. Πιστοποιητικό Εγγραφής τους από Επιμελητήριο, στο οποίο να φαίνεται το ακριβές αντικείμενό τους και
2. Αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής κοσμημάτων


Ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης Μεταλλικής Σφραγίδας Σήμανσης Πολυτίμων Μετάλλων / Κοσμημάτων 

Απαιτούμενα Αποδεικτικά Στοιχεία

1. ΑΙΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
2. Τιμολόγιο αγορών α υλών / αποδεικτικό εισαγωγής 
3. Τιμολόγιο πώλησης / παροχής υπηρεσιών
4. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει "… συνεχίζω να ασκώ το επάγγελμα του κατασκευαστή κοσμημάτων και να χρησιμοποιώ τα ίδια μηχανήματα" ή σε περίπτωση που έχουν αγοραστεί καινούργια μηχανήματα να κατατεθούν αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς.
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης ή διακοπής των σχετικών εργασιών της επιχείρησης, ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας επιστρέφει την μεταλλική σφραγίδα και υποβάλει εγγράφως αίτηση ακύρωσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) του Κωδικού Αριθμού Ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/89 η Υπηρεσία υποχρεούται να αποστείλει στην εισαγγελία κατάσταση με τα ονόματα αυτών που δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης και δεν κατέθεσαν τη σφραγίδα με τον Κωδικό Αριθμό

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)