Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία "Μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων" που περιέχεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013

Το έτος 2012 ήταν η 20ή επέτειος λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και θεωρείται ότι έχουν εξαλειφθεί τα τεχνικά και νομικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά εμπορευμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε, στο πρόγραμμα εργασίας της για το έτος 2013, να παρουσιάσει μια στρατηγική πρωτοβουλία επικαιροποίησης και απλούστευσης των κανόνων που διέπουν την κυκλοφορία των προϊόντων στην ενιαία αγορά καθώς και εντοπισμού των υφιστάμενων εμποδίων. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποβλέπει στο να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, με την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών που παραμένουν, ιδίως για τα προϊόντα με δυνατότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής στην εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και την απλούστευση της διαχείρισης και της εφαρμογής της.

Στο εν λόγω πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκαλεί δημόσια διαβούλευση ( με ημερομηνία λήξης την 17.04.2013 ) η οποία θα συμβάλει στην ενδελεχή εξέταση των παραπάνω θεμάτων, καθώς απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών. Η διαβούλευση κάνει χρήση του μηχανισμού διαδικτυακής διαβούλευσης που επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών τυποποιημένων ερωτηματολογίων στα οποία οι ενδιαφερόμενοι απαντούν μέσω του Διαδικτύου παρέχοντας τόσο τις απόψεις τους όσο και τις σχετικές πληροφορίες.

Τα σχετικά ερωτήματα για τη διαβούλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch) και μάλιστα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, οι ουσιαστικές ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα κανονιστικά εμπόδια που παραμένουν στην εσωτερική αγορά για τα βιομηχανικά προϊόντα και το δεύτερο μέρος καλύπτει την απλούστευση των κανόνων. Για τους σκοπούς της διαβούλευσης, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι όροι "ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης", "νομοθεσία για τα προϊόντα", "νομοθεσία για την εσωτερική αγορά βιομηχανικών προϊόντων", και "νομοθεσία για τα βιομηχανικά προϊόντα της ΕΕ".

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο της πρωτοβουλίας αυτής λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κανονιστικού της πλαισίου. Επιπλέον, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Επιτροπής εξετάζεται χωριστά η νομοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση των ακόλουθων τεσσάρων οδηγιών.

- Εξοπλισμός υπό πίεση 97/23/ΕΚ
- Εξοπλισμός μέσων ατομικής προστασίας (PPE) 89/686/EΟΚ
- Συσκευές αερίου 2009/142/EΚ
- Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων 2000/9/EΚ.


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχοντας κύρια και ουσιαστική συμμετοχή στο πλαίσιο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (Κανονισμοί 764/2008/ΕΚ και 765/2008/ΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να υπάρξει και ελληνική συμβολή στην εν λόγω διαβούλευση. Στόχος μας είναι να αποβεί χρήσιμη για τις ελληνικές επιχειρήσεις που συναντούν τυχόν εμπόδια κατά τις συναλλαγές τους στην εσωτερική αγορά.

Για περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ( http://www.ggb.gr ) με σύνδεση στην ιστοσελίδα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να τύχει ευρύτερης διάδοσης η εν λόγω πρωτοβουλίας της Επιτροπής, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων από την εσωτερική αγορά τα οποία παραμένουν και δημιουργούν προσκόμματα στην απρόσκοπτη λειτουργία της.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)