Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Εκλογική Επιτροπή: Ανακοίνωση - πρόσκληση για τις εκλογές στο Επιμελητήριο Λάρισας

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Λάρισας, έχοντας υπόψη τις: α) την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92 «περί Επιμελητηρίων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/05, και το άρθρο 58 του Ν.4484/17 β) το Π.Δ. 372/92 «περί του τρόπου διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. των Επιμελητηρίων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 193/97, 309/97, 164/01 και 52/06 και το άρθρο 58 του Ν.4484/2017 γ) την υπ’ την αριθμ. 93980/1-9-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) των τριών τμημάτων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λάρισας, γνωστοποιεί στα μέλη του Επιμελητηρίου ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των 31 αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λάρισας θα διενεργηθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44), και στα παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Ελασσόνα (Οικονόμου εξ Οικονόμων 43), Αγιά (Σοφοκλή Ευστρατιάδη πάνω από την Ταβέρνα ΚΙΒΩΤΟΣ), Τύρναβο (Αγ. Παρασκευής 21), και Φάρσαλα (Καναδά 24), για τα μέλη του των περιοχών Ελασσόνας, Αγιάς, Τυρνάβου και Φαρσάλων, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Δευτέρα από 08:00 μέχρι 20:00 και Τρίτη από 08:00 μέχρι 18:00.

Η διαίρεση του Επιμελητηρίου Λάρισας σε τμήματα καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων (συμβούλων) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα, στις παραπάνω εκλογές είναι οι εξής:

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9 ΕΔΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 11 ΕΔΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 11 ΕΔΡΕΣ

Για τον λόγο αυτό η εκλογική επιτροπή καλεί τους εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των παραπάνω τμημάτων να προσέλθουν τις ορισμένες ημέρες Δευτέρα 11 και Τρίτη 12/12/2017 για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ο καθένας ψηφίζοντας στο τμήμα που ανήκει και έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Η επιτροπή αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, τους επιτρέπει την ψηφοφορία.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές που γίνονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής έχουν οι κάτωθι, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι 10/12/2016, και είναι ταμειακώς εντάξει (για μεν τα Νομικά πρόσωπα όσα έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η. μέχρι και το έτος 2016, για δε τα φυσικά πρόσωπα όσα έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η. μέχρι και το έτος 2016 ή την ετήσια συνδρομή του Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2016 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.4484/2017 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι μέχρι 1/11/2017 και ώρα 14:30. Τρέχοντες διακανονισμοί συνδρομών για το έτος 2014 και παλαιότερων ετών ισχύουν μόνο εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, σε αντίθετη περίπτωση θεωρούνται άκυροι και τα οφειλόμενα ποσά συνδρομών είναι άμεσα απαιτητά.):

α. Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο (μία ψήφος).

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής:

(αα) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων   της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

(ββ) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

ε. Κάθε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

ζ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

η. Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ι. Κάθε συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.

Η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά Τμήμα του Επιμελητηρίου με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών και τα στοιχεία Μητρώου Μελών, που απαιτούνται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο, όπως τηρούνται στο Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς του.

Η κατανομή των Μελών του Επιμελητηρίου σε Τμήματα είναι σύμφωνη με την κατάταξη που γίνεται από την υπηρεσία Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά την εγγραφή ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.

Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται ανάλογα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων κατά αλφαβητική σειρά για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατά αριθμό Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

α. επί ατομικών επιχειρήσεων τον αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του επιχειρηματία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας), ως και τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης,

β. επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών, συνεταιρισμών κλπ), τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης,

γ. επίσης για τα νομικά πρόσωπα,  περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας) των ομορρύθμων εταίρων, διαχειριστών, εταίρων ΕΠΕ, μελών Δ.Σ. ή  ανωτάτων διευθυντικών στελεχών Α.Ε., διευθυντών υποκαταστημάτων κλπ, που είτε καταχωρούνται αυτεπάγγελτα είτε θα έχουν, μέχρι την κύρωση των εκλογικών καταλόγων, εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν στις εκλογές.

Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα Μέλη τους :

α. τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων,

β. τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για  ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη,

γ. τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο και

δ. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.

Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα λοιπά νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, μέσω ανακοινώσεων ή προσκλήσεων ή εντύπων υποδείξεων, που τους αποστέλλει, να υποβάλουν  τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 3γ του ν. 2081/92 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο  22 του ν. 3419/2005.

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες (4/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30), προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και η εκλογική επιτροπή προβαίνει, μετά από σχετικό έλεγχο, σε αντίστοιχες συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων.

Οι συνταχθέντες προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή ένα μήνα πριν από τις εκλογές (11/11/2017 ημέρα Σάββατο). Σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής περί της κύρωσης και της επικείμενης έκθεσης  των εκλογικών καταλόγων θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα  που εκδίδεται στην έδρα του Επιμελητηρίου 3 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έκθεσή τους στις 14/11/2017 ημέρα Τρίτη. Στη συνέχεια οι εν λόγω κατάλογοι θα εκτεθούν επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες (17-19/11/2017) στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Λάρισας. Εντός τριών ημερών (20, 21 και 22/11/17 και μέχρι ώρα 14:30) οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις στην εκλογική επιτροπή που κοινοποιούνται με δικαστικό επιμελητή. Η εκδίκαση των ενστάσεων από την εκλογική επιτροπή, θα γίνει στις 24/11/2017 ημέρα Παρασκευή σε δημόσια συνεδρίαση. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται και κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή οι οριστικοί κατάλογοι.

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου οι αμετάκλητα στερηθέντες των πολιτικών τους δικαιωμάτων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, οι τελούντες υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, οι αμετάκλητα καταδικασθέντες σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του Νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρημένες στο απόσπασμα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι αμετάκλητα καταδικασθέντες σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες, της Τελωνειακής Νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την αποκατάστασή τους, οι τελεσίδικα πτωχεύσαντες και μη αποκατασταθέντες και οι επιχειρήσεις που τελούν υπό  αναγκαστική εκκαθάριση.

Οι εκλογείς κατά τη ψηφοφορία, θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν έχουν κώλυμα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν 3419/05.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με μυστική ψηφοφορία. Κάθε εκλογέας θα δηλώσει την προτίμησή του στο τμήμα το οποίο ανήκει ως εξής: Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς αριθμό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, ο αριθμός των σταυρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εδρών του τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Οι σταυροί θα τίθενται πριν ή μετά από το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας, χρώματος μπλε ή μαύρου. Ενδείξεις, διαγραφές, ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά, είτε σαν μέλη προσωπικών εταιριών ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσονται και εκτυπώνονται τα ενιαία κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν κατά σειρά:

α) τον τίτλο του συνδυασμού

β) το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του επικεφαλής του συνδυασμού και

γ) κατ αλφαβητική σειρά, τόσο τα τμήματα με βάση την ονομασία του τμήματος, όσο και τους υποψηφίους του κάθε τμήματος με βάση το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατρός κάθε υποψηφίου.

Τις διαστάσεις, τον τύπο και τα λοιπά χαρακτηριστικά του χαρτιού του ψηφοδελτίου καθώς και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η εκλογική επιτροπή με απόφασή της δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.

Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (μέχρι το αργότερο το Σάββατο 11/11/2017 και ώρα 10:00 έως 13:00). Στις αιτήσεις επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα (50) €. Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, τον συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή. Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του συνδυασμού ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στο νόμο ή τα χρηστά ήθη. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.

Έως 21/11/2017 η εκλογική επιτροπή σε συνεδρίαση ανακηρύσσει τους υποψηφίους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση κι έχουν τα νόμιμα προσόντα.

Η σχετική με την ανακήρυξη απόφαση της επιτροπής αναρτάται στις 21/11/2017 σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία των υποψηφίων κατά συνδυασμό και τμήματα, δηλαδή ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός τόσο του επικεφαλής όσο και των λοιπών υποψηφίων, όπως κατά γράμμα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Οι κατά τα ανωτέρω ανακηρυσσόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους ως εκλογείς, καταλαμβάνοντας τη μία εκ των θέσεων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν υποδείξει τους εκπροσώπους τους μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Κατά της απόφασης της εκλογικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης (μέχρι και τις 24/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30).

Στις 25/11/2017 ημέρα Σάββατο η εκλογική επιτροπή θα εκδικάσει τις ενστάσεις και θα συντάξει τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων τον οποίο θ αναρτήσει σε εμφανές σημείο στο Επιμελητήριο Λάρισας.

 

Λάρισα 18 Οκτωβρίου 2017

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)