ΓΕΜΗ: Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των Εταίρων & υποβολή ισολογισμού και σχετικών εκθέσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα "Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07-07-2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, χρόνος και τρόπος σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των Εταίρων".

Συνοπτικά, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα

Γενικές Συνελεύσεις

Οι ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων που προβλέπουν οι νέες διατάξεις για χρήσεις που λήγουν μετά την 7η Ιουλίου 2016 είναι οι ακόλουθες:

Νομική μορφή
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι
Για οικονομικές καταστάσεις φορολογικού έτους 2016 (Χρήση 1.1.2016 - έως 31.12.2016)
Ανώνυμες Εταιρίες (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 2017
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ι.Κ.Ε. (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα έως 10 Σεπτεμβρίου 2017

Υποβολή ΜΟΝΟ των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Νομική μορφή Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων
Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ανώνυμες Εταιρείες Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/2017
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/2017
Ι.Κ.Ε. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση Εάν η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν έως 30/09/2017
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014) Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης
Mε το νόμο 4403/2016 έχουν γίνει και σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης (βλ. άρθρα 43β , 43ββ και 107Α του ν.2190/1920)

*Η 30η Σεπτεμβρίου 2017 ειναι ημέρα Σάββατο
Πηγή: taxheaven.gr
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας