Παγκόσμια ημέρα διαμεσολάβησης

Η 21η Ιανουαρίου έχει θεσπιστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Διαμεσολάβησης. Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2010.
Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στοχεύει:
• να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις και το ελληνικό δικαστικό σύστημα με τη διαμεσολάβηση και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν,
• να παρέχει στις επιχειρήσεις μία απλή και οικονομική μέθοδο
διευθέτησης των διαφορών τους σε ένα περιβάλλον που οδηγεί στον διάλογο και διασφαλίζει την επαγγελματικότητα,
• να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη Διαμεσολάβηση χρησιμοποιώντας διαμεσολαβητές επιλεγμένους από
το κέντρο με τα απαραίτητα προσόντα, οι οποίοι να επωφελούνται από την εκατέρωθεν εμπειρία,
• να προωθήσει την εφαρμογή στην Ελλάδα των εναλλακτικών μεθόδων επιλύσεως των διαφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται η διαμεσολάβηση και η διαιτησία.

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διασφαλίζει την εφαρμογή και παρακολουθεί την εξέλιξη της διαμεσολάβησης προτείνοντας ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο πρόσωπο εξοικειωμένο με τις σχετικές τεχνικές: τον διαμεσολαβητή.
Σε ουδέτερο τόπο, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή και παρουσία των δικηγόρων τους, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα αιτήματά τους και να επιτύχουν έναν φιλικό διακανονισμό της διαφοράς τους με απόλυτη εχεμύθεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210 36 20 274 - 210 36 36 326
Fax: 210 36 26 610 www.hellenic-mediation.gr info@hellenic-mediation.gr

Δ για Διαμεσολάβηση είναι μια καινοτόμος ιδέα.
Μια στρατηγική που εκπλήσσει. Ένα κεφαλαίο Δ.
Ένα γράμμα - πρεσβευτής της διαμεσολάβησης.

Διαμεσολάβηση - λύση μέσα από τον διάλογο

Πληθώρα ανθρώπων κάθε γένους, ηλικίας και οικονομικής κατάστασης. Μπορεί να είναι οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, συγγενείς, συνάδελφοι, μαθητές. Όλοι μπορούμε να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Δ για Διαμεσολάβηση συνενώνει διαφορετικά χρώματα για κάθε είδος διαμεσολάβησης.

Πορτοκαλί: οικογενειακή διαμεσολάβηση Βαθύ μπλε: εργασιακή διαμεσολάβηση Μωβ: κοινοτική διαμεσολάβηση
Ανοιχτό πράσινο: σχολική διαμεσολάβηση Βαθύ πράσινο: διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Ανοιχτό μπλε: άλλα είδη διαμεσολάβησης

Η λύση μέσα από τον διάλογο. Γρηγορότερα. Φθηνότερα. Ευκολότερα. Εμπιστευτικά.

Η καλύτερη λύση για το μέλλον.

Οικογένεια Σχολείο Διαπολιτισμική

Εταιρείες Κοινότητα Άλλα

M for Mediation is an idea. A shocking strategy.

A capital M.

One letter as an ambassador for mediation.

Mediation - from dialogue comes the solution

M for Mediation incorporates a colour for each kind of mediation.

Orange: family mediation Deep Blue: labor mediation Violet: community mediation Light green: school mediation
Deep green: intercultural mediation
Light Blue: other kinds of mediation

Family School Intercultural

Companies Community Others

They can be our friends, neighbors, relatives, co-workers, students.
We can all benefit from the advantages of mediation.

Faster. Cheaper.
Easier. More Confidential.

A better solution for the future.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας