Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ημερομηνία: 16/03/2009

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στη δράση Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η Μαρτίου 2009, ώρα 12:00

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας - Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Τμήμα Α Μεταφοράς Τεχνολογία. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Β. Γέρος, τηλ. 210-7458172, e-mail:vgeros@gsrt.gr . Θέματα που αφορούν στην υποβολή της αίτησης θα υποστηρίζονται από τις 26 Μαρτίου από Γραφείο Αρωγής (Help Desk), με στοιχεία επικοινωνίας: 801 11 24900

 

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας