Ομαδικές αγωγές δανειοληπτών κατά τραπεζών
Ημερομηνία: 24/04/2009

Να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα στα γραφεία τους προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αγωγές κατά τραπεζών καλούν τους δανειολήπτες η Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών και το ΙΝΚΑ σε συνεργασία με τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας με αφορμή την απόφαση του ανώτερου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας μας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκαν καταχρηστικοί όροι των δανειακών συμβάσεων.
Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη απόφαση:
* Απαγορεύει στην τράπεζα να ζητήσει από τον καταναλωτή ποινή προεξόφλησης σε περίπτωση που ο ίδιος θελήσει να προεξοφλήσει το δάνειο που οφείλει μετά τον πρώτο χρόνο σε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο.
* Απαγορεύει την είσπραξη εξόδων «χρηματοδότησης», «προέγκρισης δανείου» ή «εξέτασης αιτήματος δανείου», κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσόν του δανείου.
* Απαγορεύει την επιβολή ποσού «προμήθειας» ή «εξόδων φακέλου».
* Απαγορεύει στην τράπεζα να παρακρατά προμήθεια ή να επιβάλει έξοδα στους καταναλωτές για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών.
* Απαγορεύει στην τράπεζα να αυξάνει αυθαίρετα και αναιτιολόγητα το επιτόκιο χωρίς να το προσδιορίζει επακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρμόζει με επιτόκιο αναφοράς, π.χ. Euribor.
Μετά από αυτή την εξέλιξη οι συνδικαλιστικοί φορείς καλούν τους δανειολήπτες να προσκομίζουν στα γραφεία τους:
- Αντίγραφο της συμβάσεως τραπεζικού δανείου τους.
- Αντίγραφο της αποδείξεως των εξόδων προμήθειας που πλήρωσε ο δανειολήπτης.
- Αντίγραφο της ποινής προεξοφλήσεως που κατέβαλε για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου τους.
Προκειμένου οι οργανώσεις να καταθέσουν ομαδικές αγωγές προς τις τράπεζες και να εισπραχθούν τα χρήματα.

Πηγή: Ημερήσιος Κήρυκας Online

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας