Ιδρυση ΕΠΕ με κεφάλαιο από 4.500 ευρώ
Ημερομηνία: 06/04/2009

Μείωση του ελάχιστου ποσού του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), από τα 18.000 ευρώ, που ισχύει σήμερα, στα 4.500 ευρώ, προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προς ψήφιση, από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Εφαρμογή ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις», στο δεύτερο κεφάλαιό του προβλέπει, περάν της ρύθμισης για τις ΕΠΕ, παράταση για ακόμη δύο έτη και ειδικότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, της προβλεπόμενης αναστολής καταβολής των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών, έναντι τόσο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και των λοιπών ασφαλιστικών φορέων, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του υπουργείου Απασχόλησης, από τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις. Με την ίδια ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Σύμφωνα με την προς ψήφιση διάταξη, η καταβολή των δόσεων, που κατ΄ ανώτατο θα μπορούν να φθάσουν τις 96, θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2011, και όσες εταιρείες κάνουν χρήση αυτής θα έχουν στο μεταξύ καλύψει τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Στη διάταξη αναφέρεται ότι έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Στο δεύτερο κεφάλαιο προβλέπονται επίσης ζητήματα που αφορούν στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία, στο υπαίθριο εμπόριο, τις κυριακάτικες και τις λαϊκές αγορές, ενώ ειδικότερα για το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ορίζεται η δυνατότητα να εκτελεί με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης προγραμμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΑΝ, εξαιρουμένων των έργων ανάπτυξης υποδομών και χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει κατ΄ εξαίρεση και με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης τη δυνατότητα επιχορήγησης από το ΠΔΕ της HELEXPO για τη δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου και για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη ότι μπορεί να συγκροτηθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση Επιτροπή, κατ΄ εφαρμογή της τριμερούς συμφωνίας που κυρώθηκε με το ν. 3558/2007.

Ασφαλιστική ισότητα

Στο πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου ρυθμίζεται το ζήτημα της ισότητας ανδρών και γυναικών για ζητήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε προϊόντα της ασφαλιστικής αγοράς.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο, με το οποίο ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004, προβλέπει ότι αναλογιστικές διαφορές μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων με χρήση του φύλου ως καθοριστικού παράγοντα στην αξιολόγηση του κινδύνου επιτρέπονται μόνο στις ασφαλίσεις του κλάδου Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθένειας και Αστικής Ευθύνης από Οχήματα, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ορίζει επίσης ότι η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης φέρει την υποχρέωση να υποβάλει έως τις 30 Οκτωβρίου 2012 έκθεση προς το υπουργείο Οικονομίας σχετικά με την τήρηση της ισχύος ή την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης. Τέλος, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση τα έξοδα εγκυμοσύνης και μητρότητας δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών μετά την 21η Δεκεμβρίου 2009.

 Πηγή: naftemporiki.gr

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας