Πρόγραμμα 50 εκ. για επιδότηση 50.000 εποχικά απασχολουμένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Ημερομηνία: 27/04/2009

Στο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου θα μπορούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την επιχορήγηση των μηνών Απριλίου και Μαΐου μέσω του ΟΑΕΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαναπρόσληψη όλων των εποχικά εργαζομένων τους αντίστοιχους μήνες του 2008.

Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 498/Β/18.3.2009) με τίτλο: «Κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την επαναπρόσληψη του εποχικού προσωπικού τους». Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και αναμένεται να επιδοτηθούν 50.000 εργαζόμενοι. Στόχος του προγράμματος είναι η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης:

«Eχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15

Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10

Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1

Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2εδ. ΙΔ

2. Την υπ΄Α αριθμ. 480/8/24.2.2009 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:

Ι) Την κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την επαναπρόσληψη του εποχικού προσωπικού τους, το οποίο έχει ως εξής:

Καθορίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τον τρόπο, την τηρούμενη διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την επαναπρόσληψη από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν κατά το προηγούμενο έτος με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης για όσο χρόνο διαρκεί η επιχορήγηση, ως εξής:

1. Εντασσόμενες επιχειρήσεις: Στο πρόγραμμα επιχορήγησης των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την επαναπρόσληψη και διατήρηση του ίδιου αριθμού του εποχικού προσωπικού τους που απασχολούσαν κατά το προηγούμενο έτος, μπορούν να ενταχθούν οι ως άνω επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής: Στο πρόγραμμα υπάγονται όλες οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εφόσον διαπιστώνεται ότι τόσο στις 30.4.2009 όσο και στις 31.5.2009 έχουν επαναπροσλάβει τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν αντίστοιχα τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του προηγούμενου έτους (2008) και με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.

3. Διάρκεια επιχορήγησης επιχειρήσεων: Η επιχορήγηση ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες και σε κάθε περίπτωση λήγει στις 31.5.2009.

4. Ποσό επιχορήγησης: Το ύψος της επιχορήγησης ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που δικαιώθηκε ο επιδοτούμενος μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του με την επιχείρηση. Για τις ημέρες απασχόλησης οι οποίες θα είναι λιγότερες των 25 θα καταβάλλεται ως επιχορήγηση, αντίστοιχη αναλογία του τακτικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας.

5. Διαδικασία υπαγωγής - δικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης: Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στο ΚΠΑ της περιοχής όπου ανήκουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο κτλ.).

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η επιχείρηση λειτουργεί εποχικά και ότι οι εργαζόμενοι που θα επαναπροσλάβει ανήκουν στο εποχικό προσωπικό της που απασχόλησε το προηγούμενο έτος.

6. Υποχρεώσεις - Δεσμεύσεις επιχειρήσεων και φορέων: Η επιχείρηση υποχρεούται να αμείβει το εποχικό προσωπικό που έχει επαναπροσλάβει με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης του προηγούμενου έτους και να το διατηρήσει για όλο το χρονικό διάστημα της επιχορήγησης.

7. Διακοπή επιχορήγησης: Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει, με καταγγελία σύμβασης το προσωπικό της για το οποίο έχει ενταχθεί, τότε το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το ποσό της επιχορήγησης. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζόμενου, θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

8. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για πληρωμή: Η προθεσμία είσπραξης της επιχορήγησης ασκείται εντός διμήνου μετά τη λήξη της δίμηνης διάρκειας του προγράμματος για κάθε επιχείρηση. Μετά την παρέλευση του διαστήματος η αξίωση για είσπραξη παραγράφεται και η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση παραγραφής.

9. Επίλυση διαφορών: Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ με τα απαραίτητα για την εξέταση της στοιχεία.

10. Eλεγχος: Η αρμόδια υπηρεσία απασχόλησης θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επιχορήγησης στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και θα ελέγχει την ύπαρξη της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την κατάσταση μισθοδοσίας του εποχικού προσωπικού που είχε απασχοληθεί κατά το προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2008.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής του. Eλεγχος στις επιχειρήσεις για την ορθή υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, θα πραγματοποιείται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ` αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

11. Προϋπολογισμός του προγράμματος: Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του Κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 50.000.000 ευρώ.

Πηγή: express.gr

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας