Νέα πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας
Ημερομηνία: 17/04/2009

Προς τον κ. Δημήτριο Γκουντόπουλο, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας

Ημερομηνία 8/04/2009

Νέα πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε

Η Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των μέτρων υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας απευθύνεται σήμερα στις Διοικήσεις των Επιμελητηρίων όλης της χώρας, και μέσω αυτών στα μέλη τους για να τους γνωστοποιήσει μία ακόμα πρωτοβουλία της στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων προς το σκοπό της αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα διαθέτει προϊόν ανοικτής πίστωση για κεφάλαιο κίνησης με υποχρεωτική καταβολή μόνο τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου.
Η χρηματοδότηση θα γίνεται ύστερα από αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

Τα σχετικά χρηματοδοτικα όρια θα διαμορφώνονται με βάση :

• τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης,

• τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Έτσι στην περίπτωση που προσφέρονται μόνο προσωπικές εγγυήσεις το πιστωτικό όριο μπορεί να φθάσει το 30% του κύκλου εργασιών με ανώτερο το ποσό των €40.000, ενώ στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις το πιστωτικό όριο μπορεί να ανέλθει στο 70% του κύκλου εργασιών χωρίς ανώτατο όριο ποσού.

Το μέτρο αφορά τα εγγεγραμμένα μέλη των Επιμελητηρίων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού προϊόντος και τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τα Επιμελητήρια (ο Φάκελος των δικαιολογητικών του αιτήματος χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει και πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο με σχετική αναφορά ότι η επιχείρηση είναι ταμειακώς εντάξει).

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας εντάσσεται στα πλαίσια της συντονισμένη ς δράσης στήριξης των ΜΜΕ που εξελίσσεται αυτήν την περίοδο και περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης μέσω του προγράμματος της ΠΜΠΜΕ ΑΕ.

Με εκτίμηση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 397

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘ. ΠΑΚΑΣ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας