Σε φορολογικό έλεγχο 10.000 επαγγελματίες
Ημερομηνία: 13/03/2009

Σε εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο, με την απειλή υψηλών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων, θα υποβληθούν περίπου 10.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που προχώρησαν σε αυτοπεραίωση για τις χρήσεις 2006 και 2007 και των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 19, 39, 49, 59 και 79. Με απόφασή του ο υφυπουργός Οικονομικών Αντ. Μπέζας «κλήρωσε» τον συγκεκριμένο «λήγοντα» για τους εν λόγω ελέγχους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ηγεσίας του υπουργείου, αφορούν περίπου 5.000 επιχειρήσεις ανά χρήση. Ο αριθμός των φορολογουμένων που θα βρεθούν στο «στόχαστρο» της εφορίας αυξήθηκε καθώς ο υφυπουργός «χαμήλωσε» και το εισοδηματικό όριο (το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων πάνω από το οποίο γίνεται ο έλεγχος) από 120.000 σε 70.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα ελεγχθούν για τις δηλώσεις όχι μόνο φορολογίας εισοδήματος αλλά και ΦΠΑ που υπέβαλαν στην εφορία, όπως και για τυχόν άλλες φορολογικές παραβάσεις. Παράγοντες του υπουργείου θεωρούν ότι οι έλεγχοι θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για όσους θέλουν εφέτος να αποκρύψουν εισοδήματα μέσω της αυτοπεραίωσης.
Συγκεκριμένα, η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ 1035/11-3-2009) με θέμα «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών», έχει ως εξής:

«1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, εκτός αυτών για τις οποίες ήδη έχει καθορισθεί το δείγμα ελέγχου με την απόφαση 1105941/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ 1130/6.11.2007, καθώς και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2007, ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών των οποίων τα δύο τελευταία ψηφία του ΑΦΜ λήγουν στους αριθμούς 19, 39, 49, 59 και 79 και το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω διατάξεις για όλες τις υπαγόμενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) και του ν. 1809/1988.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της απόφασης 1021681/1120/ΔΕ-Α΄ ΠΟΛ 1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει.

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του ν. 3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πηγή: express.gr

 

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας