Δημοσιότητα Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

Οι διαγνωστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» άνω και κάτω των ορίων (προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, συνοπτικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, διεθνείς, κλπ.) αναρτούνται στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx, στη Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocirement.gov.gr).

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας