ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
Ημερομηνία: 26/07/19

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 24958200-6 και τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ» συνολικού προυπολογισμού ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (59.850,00) €  πλέον ΦΠΑ 24%.


Πηγή Ενημέρωσης: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)
Λοιπά Στοιχεία
Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας