Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης:προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ»
Ημερομηνία: 28/07/19
Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΝΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» (CPV: 33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για τις ανάγκες της μελέτης με θέμα: «Μελέτη της χρήσης παραγόντων αίματος μετά από ενδοσκοπική χειρουργική», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.


Περισσότερες πληροφορίες στο υπάρχον έγγραφο της διακήρυξης.
Πηγή Ενημέρωσης: Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Λοιπά Στοιχεία
Φορέας: Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας